بانك اطلاعات دوره ابتدايي

آموزش ابتدايي رادريابيدكه دانشگاه ديراست. امام خميني(ره)

مفاهيم علوم سوم

وظایف ریشه برای گیاهان:

- ریشه ها، گیاهان را داخل زمین محكم و ثابت نگه می دارند و آن ها را در برابر باد،‌مقاوم می كنند.

- ریشه ها، آب و مواد دیگر را از خاك می گیرند.

انواع ریشه:

ریشه ها، از روی شكل ظاهری شان،‌به دو گروه تقسیم می شوند:

1- ریشه های راست

2- ریشه های افشان

گیاهان دارای ریشه ی راست:

- ریشه های این گیاهان، به درون زمین نفوذ می كنند تا به آب برسند.

- این گیاهان دارای برگ های پهن هستند.

- رگبرگ ها در گیاهانی كه دارای ریشه ی راست می باشند، موازی نیستند.

- دانه های این گیاهان، دو قسمتی است، مانند لوبیا و نخود.

گیاهان دارای ریشه ی افشان:

- ریشه های این گیاهان،‌در زیر سطح خاك پخش می شوند.

- رگبرگ های این گیاهان،‌موازی هستند.

- دانه های آن ها، یك قسمتی است. مانند: ذرت، برنج خرما و گندم.

كاكتوس ها هم،‌ریشه های افشان دارند كه در زیر سطح زمین به طور وسیع پخش می شوند. تا آب باران را جذب كنند.

حالا می توانیم بگوییم كه ریشه های راست، برای گرفتن آب از قسمت های عمیق و ریشه های افشان برای گرفتن آب از سطح زمین مناسب هستند.

ساقه:

ساقه آب و مواد دیگر را از ریشه به برگ ها،‌گل ها و نیز شاخه ها می رساند و برگ ها و گل ها را روی خود، نگه می دارد. (تنه درخت نیز نوعی ساقه است.) ساقه ها از نظر رنگ،‌قد ، اندازه ، نازكی و ضخامت، با هم متفاوت هستند.

اگر ما دو بوته از گیاهانی كه برگ های دراز و باریك (مانند : گندم و برنج) و دو بوته از گیاهانی كه برگ پهن (مثل : لوبیا و شمعدانی) دارند را تهیه كنیم و با دقت به ساختمان ساقه های آن ها نگاه كنیم. می بینیم كه این ساقه ها با یك دیر فرق می كنند. یعنی، ساقه ی گندم و برنج بندبند و داخل ساقه ی آن ها توخالی است، ولی ساقه ی لوبیا و شمعدانی این گونه نیست.

برگ:

ویژگی برگ ها:

- تقریبا رنگ همه ی برگ ها سبز است. ماده ی سبز رنگ برگ ها، «سبزینه نامیده می شود.

- برگ ها برای گیاه غذا درست می كنند و برای ساختن غذا به آب، نور خورشید، هوا و مواد دیگری كه از خاك می گیرند،‌نیاز دارند.

- برگ ها، شكل های گوناگونی دارند. معمولا، برگ ها را از روی رگبرگ ها، شكل لبه ی برگ ها (صاف بودن و دندانه دار بودن)، صافی و زبری، كلفتی و نازكی، اندازه و حتی بوی آن ها، طبقه بندی می كنند.

گل:

- بعضی از گیاهان گل دارند.

- گل ها، رنگ و شكل های گوناگونی دارند. خیلی از آن ها بوی خوبی دارند.

- در گل ها، تخم به وجود می آید.

- گل را می توان از نظر تعداد گلبرگ و شكل گلبرگ ها (جدا یا به هم چسبیده) ، طبقه بندی كرد.

دانشمندان، گل ها را با توجه به تعداد گلبرگ به دو گروه تقسیم می كنند:

1- گل های سه یا شش گلبرگی 2- گل های چها یا پنج گلبرگی

دانه:

- بعضی از گیاهان دانه دارند.

- گیاهان گل دار و گیاهان مخروط دار (گیاهان مخروط دار، گیاهانی هستند كه گل ندارند ولی مخروط دارند.) دانه تولید می كنند؛ یعنی به كمك دانه زیاد می شوند.

- هر دانه ،‌اگر در جای مناسبی قرار بگیرد، رشد می كند و گیاه جدیدی به وجود می آورد.

- اگر دانه ی برنج، ذرت،‌لوبیا و عدس را یك روز در آب بیندازیم،‌خواهیم دید كه پوست بعضی از آن هابه راحتی جدا شده و دانه به دو قسمت تقسیم می شود. اما پوست بعضی دیگر جدا نمی شود.

- دانه های یك قسمتی مانند: برنج،‌گندم،‌ذرت،‌جو ، خرما

- دانه های دو قسمتی مانند: لوبیا،‌نخود ، عدس، باقلا

بیشتر غذاهای ما از دانه های یك قسمتی است. باید توجه داشته باشیم در گیاهانی كه دانه یك قسمتی دارند؛ ساقه ها،‌بندبند و توخالی اند و در گیاهانی كه دانه ی دو قسمتی دارند،‌ساقه ها توپر می باشند.

مخروط داران:

- مخروط داران گیاهانی هستند كه گل ندارند، ولی دارای مخروط هستند.

- این درختان معمولا در همه ی فصل های سال سبز هستند و برگ های محكم و شبیه به سوزن دارند، تا بتوانند سرمای زمستان را تحمل كنند.

- دانه های این گیاهان، درون مخروط ها به وجود می آید.

- مخروط ها، دوكی شكل هستند و از پولك یا فلس های چوبی درست شده اند.

- در هر مخروط،‌دانه های بال دار وجود دارد.

- دانه ها،‌ داخل مخروط و بین پولك ها قرار می گیرند. وقتی مخروط های كاج می رسند، پولك های آن باز می شوند و دانه های بال دار، توسط باد پراكنده می شوند.

- درختان كاج و سرو،‌ از درختان مخروط دار هستند.

- مخروط كاج، بیشتر به میوه ی گیاهان دیگر شبیه است.

دانشمندان گیاهان دانه دار را به صورت زیر تقسیم بندی می كنند:

1- گیاهان دانه دار مخروط دار

2- گیاهان دانه دار گل دار (گل 4 یا 5 گلبرگی) و ( گل 3 یا 6 گلبرگی)

خلاصه ی درس:

- قسمت های اصلی گیاه، شامل: ریشه ، ساقه و برگ می باشد.

- ریشه را به دو دسته تقسیم می كنند: 1- ریشه ی راست 2- ریشه ی افشان

- ساقه ها از نظر رنگ، قد، اندازه،‌نازكی و ضخامت، با هم متفاوت اند.

- برگ ها از نظر شكل، با یكدیگر متفاوت بوده و محل اصلی غذا سازی گیاهان می باشند.

- گل ها،‌محل تولید تخم هستند و از نظر رنگ و شكل با هم متفاوت اند.

- دانه، اگر در شرایط مناسب قرار بگیرد، گیاه جدیدی به وجود می آورد.

- دانه ها، به دو صورت : یك قسمتی و دو قسمتی هستند.

- گیاهان مخروط دار، گل ندارند. در این گیاهان دانه،‌درون مخروط قرار می گیرند.

مطالعه ی آزاد:

- ساقه ها انواع گوناگونی دارند:

1- بعضی، بلند یا كوتاه می باشند.

2- بعضی، صاف یا خاردار می باشند.

3- بعضی، نرم یا سخت هستند.

4- بعضی از آن ها،‌مستقیم بالا می روند.

5- بعضی به دور گیاهان دیگر می پیچند و به آن ها تكیه می كنند.

6- برخی از ساقه ها،‌از زمین بیرون نمی آیند و در زیر خاك می مانند. مثل سیب زمینی كه یك ساقه ی زیر زمینی است و در آن، غذا ذخیره می شود.

- دانه ها، از سه قسمت تشكیل شده اند:

1- پوسته: روی دانه را می پوشاند و از دانه محافظت می كند.

2- غذای ذخیره شده كه به رشد گیاهان جوان، كمك می كند.

3- جوانه یا گیاهك.
+ نوشته شده در  شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 18:28  توسط حسن   |